wuer
wuer 2023-06-22

人民不需要自由,这是最好的年代

wuer
wuer 2023-06-22

马-福禄寿

你说这风景如画
我看你心猿意马
就别再听我说话
把伪装都卸下吧
你听见我在哭吗
反正也听不到吧
你像一匹白马
悠然自得逃跑吧

wuer
wuer 2023-06-22

晕晕晕

Theme Jasmine by Kent Liao